Aktualności

PRZYPOMINAMY! - konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady !

dodano: 2021-04-12 11:49:44

korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady

Stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS - CoV -2 spowodował, iż znaczna ilość osób z naszej Gminy w tym czasie powróciła do swoich domów m. in. osoby pracujące poza granicami kraju oraz dzieci przebywające w czasie roku szkolnego poza miejscem zamieszkania ( internaty, akademiki ). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W związku z powyższym należy dokonać korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniając liczbę osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, zakładka ochrona środowiska i przesłać na adres mailowy: sekretariat@stepnica.pl, przesłać za pomocą e-puapu lub wypełnić deklarację  w sposób tradycyjny i wrzucić do urny – druki deklaracji dostępne są  na stojaku przed wejściem do tut. urzędu.

czytaj więcej » PRZYPOMINAMY! - konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady !

Narodowy Spis Powszechny - Loteria promocyjna dla samospisujących

dodano: 2021-04-09 21:52:21

baner narodowego spisu powszechnego

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu   wydłużono czas  realizacji NSP 2021 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Główną metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Samospis internetowy  trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą  kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

Wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań  startuje Loteria promocyjna Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Szczegółowe informacje o loterii są dostępne na stronie internetowej: https://loteria.spis.gov.pl. Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl oraz zarejestrują się na stronie loterii.

czytaj więcej » Narodowy Spis Powszechny - Loteria promocyjna dla samospisujących

TRENING SYREN

dodano: 2021-04-09 12:32:27

trening syren Działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu własności oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96) Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2021 r. o godz. 8:41  odbędzie się trening uruchomiania syren alarmowych i ich pracy w okresie zgodnym z Rozporządzeniem  tj. trzech minut, sygnał ciągły – oznaczający odwołanie alarmu.

 Andrzej Wyganowski 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » TRENING SYREN

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

dodano: 2021-04-08 14:08:55

piękna zachodniopomorska wieś plakat Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
 stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia w tym służących lokalnej społeczności.
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego .
funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
ład przestrzenny na terenach prywatnych
aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej społeczności
Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 9 maja 2021 roku. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

czytaj więcej » Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

Przypominamy o Programie Społecznik

dodano: 2021-04-08 08:06:36

Program Społecznik Przypominamy wszystkim organizacją pozarządowym i grupom nieformalnym, że od 1 kwietnia do 22 kwietnia br. trwa drugi nabór wniosków w Programie Społecznik na lata 2019-2021. 

Nabór obejmuje dwa filary:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł,

Szczegóły naboru 

czytaj więcej » Przypominamy o Programie Społecznik

Ślubowanie pracownika samorządowego

dodano: 2021-04-07 14:40:54

Pracownica podczas ślubowania przed Burmistrzem.W dniu 7 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski w  obecności Pani Skarbnik Beaty Rogalskiej  przyjął ślubowanie od Pani Izabeli Marian  powołanej na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza, oraz ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Pani Izabela Marian  została zatrudniona z dniem 10 października 2020 r. na stanowisku urzędniczym w wyniku przeprowadzonego konkursu.  W celu teoretycznego i praktycznego przygotowania jej do należytego wykonywania obowiązków służbowych przeszła służbę przygotowawczą, która w dniu 2 kwietnia 2021 r. zakończyła się egzaminem.  Egzamin składał się z części pisemnej, ustnej i praktycznej i został przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.  Pani Izabela Marian wykazała się bardzo dobrą znajomością prawa samorządowego oraz wiedzą praktyczną

czytaj więcej » Ślubowanie pracownika samorządowego

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

dodano: 2021-04-01 10:54:09

plakat NSP 2021 treść z plakatu w treści aktualności  Dziś, 1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się,  co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:
- mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
- stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS www.spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź Urząd Gminy w Przybiernowie. Na czas trwania spisu w Urzędzie przygotowane zostanie specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Aby dokonać samospisu w Urzędzie trzeba umówić się w godzinach pracy Urzędu  pod numerem 91 418 85 21 lub 509 567 353.  

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99.
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie  lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych

 

czytaj więcej » Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.