Aktualności

Awaria wodociągu

dodano: 2019-02-05 10:33:23

W związku z awarią wodociągu w Stepnicy nastąpiła przerwa w dostawie wody na ul. B. Krzywoustego (odcinek od IKEA w kierunku Bogusławia). 
Z informacji uzyskanych przez operatora wodociągów Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. naprawa trwa.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej » Awaria wodociągu

Terapia ręki w CIUCHCI

dodano: 2019-02-04 12:48:58

"Terapia Ręki w Ciuchci. Tematyka zajęć w Przedszkolu wzbogaciła się o diagnozę i terapię ręki według programu PTR© i obejmuje profilaktycznie wszystkie dzieci uczęszczające do Ciuchci!

Ważnym jest, aby programem zostały objęte dzieci od najmłodszych lat, zanim pojawią się problemy w pisaniu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci!

Panie zatrudnione w Niepublicznym Przedszkolu Ciuchcia ukończyły kurs Terapii Ręki i odebrały uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych, jak i terapeutycznych w zakresie sprawności małej motoryki oraz rozwoju chwytu pisarskiego. "

Żaneta Matwiej

 

czytaj więcej » Terapia ręki w CIUCHCI

Komunikat w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

dodano: 2019-02-04 12:11:09

konsultacje społeczneBurmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych w gminie Stepnica. Celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców gminy Stepnica w przedmiocie Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,  konsultacje trwały od 24 do 31 stycznia 2019 r. i zostały przeprowadzone w formach:

- badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie we wskazanym okresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy oraz stronie internetowej www.stepnica.pl

- przyjmowania uwag i opinii na piśmie, które można było złożyć w sekretariacie urzędu w godz. od 7.30 do 15.30, wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu,

- elektronicznie poprzez platformę e-PUAP, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: sekretarz@stepnica.pl .

 

We wskazanym terminie nie wniesiono żadnych wniosków i uwag.

Stepnica 04-02-2019 r.

                                                                   Andrzej Wyganowski 

                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Komunikat w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

dodano: 2019-01-31 13:34:59

Szanowni Państwo,

kontynuując przekazywane informacje dotyczące inwestycji pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy, zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnych 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica”, informuję, co następuje.

W dniu dzisiejszym tj. 31.01.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynęło odwołanie jednej ze stron postępowania od decyzji umarzającej postępowanie w w/w sprawie. Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Ostatnia ze stron postępowania odebrała decyzję w dniu 16.01.2019 r., w związku z czym termin wniesienia odwołania upłynął w dniu 30.01.2019 r. Odwołanie wniesione w terminie może zostać dostarczone do organu I instancji osobiście, za pośrednictwem e-Puap lub pocztą tradycyjną, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego. Tak też stało się w tym przypadku, choć odwołanie wpłynęło do urzędu w dniu dzisiejszym, nadane zostało w dniu 29.01.2019 r. Wniesienie odwołania sprawiło, że decyzja w tej sprawie nie może uzyskać statusu decyzji ostatecznej.

Wysoce niezrozumiałym jest dla tut. organu owe odwołanie, gdyż decyzja umarzająca zakończyła definitywnie postępowanie w oczekiwany sposób. Doszliśmy do etapu, że inwestor składając wniosek o wycofanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, całkowicie zrezygnował z realizacji tej inwestycji. Zatem budowa hali produkcyjnej oraz montażu instalacji do przetwarzania sadzy nie będzie miała miejsca. Czyż nie o to nam wszystkim chodziło? Patrząc na te wszystkie protesty i sprzeciwy, które wpływały do tut. urzędu oraz medialne nagłośnienia tej sprawy, odniosłem wrażenie, że w tej sprawie społeczeństwo naszej gminy opowiedziało się jednogłośnie i stanowczo powiedziało NIE. Jak się teraz okazuje, po umorzeniu całego postępowania, w sytuacji, w której można by rzec śmiało, że sprawy już nie ma, ktoś nagle się temu sprzeciwia. Bo jak w inny sposób należy takie odwołanie rozumieć?

Zatem drodzy Państwo, w tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak przekazanie akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które jest organem właściwym do rozpatrzenia odwołania.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

Wykorzystanie portu handlowego przy budowie falochronu

dodano: 2019-01-30 15:30:40

Podczas modernizacji basenu handlowego w Porcie Morskim w Stepnicy, Gmina Stepnica wybudowała stanowisko do załadunku i wyładunku jednostek promowych. Modernizując basen handlowy przewidywano, że w przyszłości będzie on wykorzystywany do transportu surowców i gotowych produktów dla firm zlokalizowanych w powstającym wówczas Goleniowskim Parku Przemysłowym. Stanowisko to doskonale przydało się obecnie do przewozu betoniarek, którymi transportowano beton na budowę falochronu osłaniającego rybacki basen portowy w Stepnicy, Na stanowisku tym mogą być dokonywane przeładunki typu ro-ro np. przewóz ładunków wielkogabarytowych załadowanych na samochody ciężarowe wjeżdżające bezpośrednio na promy lub barki dostosowane do ich przewozu. Wykorzystanie tego stanowiska znacznie ułatwiło i przyśpieszyło budowę falochronu.

czytaj więcej » Wykorzystanie portu handlowego przy budowie falochronu