Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2015-08-11 15:18:03

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gminnej (100m  nabrzeża północnego Kanału Młyńskiego) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przystani żeglarskiej.

Burmistrz Miasta Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, niżej opisanej nieruchomości gminnej, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przystani żeglarskiej.
Opis przedmiotu przetargu:

 1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów' jako działka o powierzchni 1.5181 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 354, o. Stepnica, użytki : Wp - 1.5181 ha wpisana w księgę wieczystą nr SZ10/00029682/2.
 2. Stan zagospodarowania: Nieruchomość zagospodarowana jako przystań jachtowa na Kanale Młyńskim
 3. Powierzchnia całkowita działki przeznaczonej do dzierżawy: 1.5181 ha.,
 4. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowi basen Kanału Młyńskiego w Stepnicy przy długości nabrzeża północnego w części przeznaczonej do dzierżawy: 100 m.
 5. Działka ma kształt podłużny, dość regularny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica teren oznaczony jako strefa funkcji - Akwen przystani jachtowej. Głębokość Kanału po modernizacji H -2,5m, długość 700m.
 6. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny zostaje ustalony na kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
 7. Czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług ogółem ogłaszanego w formie komunikatu przez Prezesa GUS za rok ubiegły w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski do 31 stycznia każdego roku (na podstawie art. 94, ustl, pkt. 1., lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)
 8. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, na prowadzenie przystani żeglarskiej.
 9. Wysokość wadium uprawniającego do udziału w przetargu wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wadium może być wpłacone w formach przewidzianych w §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

Przetarg odbędzie się 12 września 2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w Sali nr 3 - (parter budynku), ul. T. Kościuszki 4,72-112 Stepnica. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w terminie do 9 września2015 r./ włącznie na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420 w PKO BP Goleniów. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień w którym środki wpłyną na w/w konto.

Przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podlega dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnym potwierdzonym.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2015-08-11 15:10:31

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gminnej (1356 m  nabrzeży Kanału Młyńskiego) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przystani żeglarskiej.

Burmistrz Miasta Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, niżej opisanej nieruchomości gminnej, przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej.

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o powierzchni 1.5181 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 354, o. Stepnica, użytki : Wp - 1.5181 ha wpisana w księgę wieczystą nr SZ10/00029682/2.
 2. Stan zagospodarowania: Nieruchomość zagospodarowana jako przystań jachtowa.
 3. Powierzchnia całkowita działki przeznaczonej do dzierżawy: 1.5181 ha.,
 4. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowi basen Kanału Młyńskiego w Stepnicy przy łącznej długości nabrzeży południowego i północnego w części przeznaczonej do dzierżawy: 1.356 m. oraz budynek bosmanatu wraz z toaletami i natryskami.
 5. Działka ma kształt podłużny, dość regularny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica teren oznaczony jako strefa funkcji - Akwen przystani jachtowej. Głębokość Kanału po modernizacji H -2,5m, długość 700m.
 6. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny zostaje ustalony na kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 7. Czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu ccn i usług ogółem ogłaszanego w formie komunikatu przez Prezesa GUS za rok ubiegły w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski do 31 stycznia każdego roku (na podstawie art. 94, ust.l, pkt. 1., lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)
 8. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na okres 3 łat, na prowadzenie działalności przystani jachtowej w Stepnicy.
 9. Wysokość wadium uprawniającego do udziału w przetargu wynosi 1.500,OOzl (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Wadium może być wpłacone w formach przewidzianych w §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników' przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

Przetarg odbędzie się 12 września 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w Sali nr 3 - (parter budynku), ul. T. Kościuszki 4,72-112 Stepnica. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w terminie do 9 września 2015r./włącznie, na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420 w PKO BP Goleniów. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień w którym środki wpłyną na w/w konto.

Przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podlega dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnym potwierdzonym.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2015-05-05 09:18:07

Logo przetarg

Burmistrz Miasta i  Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, niżej opisanej nieruchomości gminnej, przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej.

 

 

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/6, o powierzchni całkowitej 0,6972 ha, położona w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica, użytki: Ti - 0,6972 ha, wpisana w księgę wieczystą nr KWI 5649.
 2. Stan zagospodarowania: Nieruchomość zagospodarowana jako przystań jachtowa.
 3. Powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 130m2 Powierzchnia całkowita nieruchomości: 0,6972ha.
 4. Działka płaska o kształcie foremnym. Część przeznaczona do dzierżawy zagospodarowana infrastrukturą techniczną w postaci: nabrzeża oczepowego, bosmanatu, slipu, pomostów pływających. Dostępność do nieruchomości drogą utwardzoną. Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu nieruchomość oznaczona jako granica portu morskiego i UT - strefa funkcji rekreacji.
 5. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny zostaje ustalony na kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)/ netto.
 6. Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT.
 7. Czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług ogółem ogłaszanego w formie komunikatu przez Prezesa GUS za rok ubiegły w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski do 31 stycznia każdego roku (na podstawie art. 94, ust.l, pkt. 1., lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)
 8. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przystani jachtowej w Stepnicy.
 9. Wysokość wadium uprawniającego do udziału w przetargu wynosi 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wadium może być wpłacone w formach przewidzianych w §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015r., o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w Sali nr 3 - ( parter budynku ), ul. T. Kościuszki 4 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w terminie do 2 czerwca 2015 r. na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień w którym środki wpłyną na w/w konto.

Przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podlega dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnym potwierdzonym.

Burmistrz Miasta Gminy Stepnica może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości, w tym warunków umowy dzierżawy udziela pracownik UG w Stepnicy, Pani Mirosława Nowak, tel. 0-91 4188521 w. 16, pokój nr 13.

burmistrz mgr Andrzej Wyganowski

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dodano: 2015-04-23 08:48:55

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości gminnej 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Księga wieczysta nr SZIO/OOOI8573/5, działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 557, położona w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica. Klasyfikacja użytków: RV- 0,2278 ha
 2. Powierzchnia nieruchomości: Powierzchnia nieruchomości - 0,2278 ha
 3. Opis nieruchomości: Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu nr 557, położona na terenie obrębu geodezyjnego Stepnica-1, miasto Stepnica. Dla przedmiotowej działki o powierzchni 0,2278 ha, w klasie bonitacyjnej RV, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica teren oznaczony jest jako strefa funkcji mieszkalnej z usługami. Działka płaska, o kształcie foremnym. Uzbrojenie: instalacja wodna, sanitarna, elektryczna, gazowa. Teren działki niezabudowany i nieużytkowany, z dobrym dostępem do drogi publicznej. Działka graniczy z działką stanowiącą rów.
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Faktyczny sposób użytkowania - działka niezabudowana i niezaużytkowana,
 5. Wywoławcza cena nieruchomości : 113.900,00 zł, (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 900/100)
 6. Wysokość wadium uprawniającego do udziału w przetargu wynosi: lł.400,00zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100).

Wadium może być wpłacone w formach przewidzianych w §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w Sali nr 3 - (parter budynku), ul. T. Kościuszki 4 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w terminie do 20 maja 2015r. na konto Gminy Stepnica w PKO BP IlO/Szczecin nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień w którym środki wpłyną na w/w konto. Przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podlega dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie potwierdzonym. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości, w tym warunków umowy dzierżawy udziela pracownik UG w Stepnicy, Pani Mirosława Nowak, teł. 0-91 4188521 w. 16, pokój nr 13.

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych

dodano: 2015-04-10 14:57:42

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat,przeznaczonych pod budowę obiektów gastronomicznych z częścią pensjonatową oraz pod budowę domków rekreacyjnych

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat, niżej opisanej nieruchomości gminnej, przeznaczonej pod budowę domków rekreacyjnych

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny: Księga wieczysta nr SZ10/00027346/1. Część działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 365/3, użytek Bi - 6691 m2, dr - 52 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica.

Powierzchnia całkowita działki: 6.743 m2,

Powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - o pow. 3.040 m2 Nieruchomość w części przeznaczonej do dzierżawy niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą. Dostępność drogą utwardzoną masą bitumiczną. Część nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UTw - usługi turystyczne zabudowa rekreacji indywidualnej. Nieruchomość przeznaczona do budowy domków rekreacyjnych

 1. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny zostaje ustalony na kwotę 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) + należny podatek VAT. Wartość czynszu dzierżawnego po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynków rekreacyjnych, będzie wynosiła trzykrotność ustalonego w przetargu czynszu dzierżawnego po jego corocznej waloryzacji przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS za rok ubiegły.
 2. Czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług ogółem ogłaszanego w formie komunikatu przez Prezesa GUS za rok ubiegły w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski do 31 stycznia każdego roku (na podstawie art. 94, ust.1, pkt. 1., lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)
 3. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na okres 10 lat.
 4. Wysokość wadium uprawniającego do udziału w przetargu wynosi 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100).
 5. Wadium może być wpłacone w formach przewidzianych w §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

Przetarg odbędzie się 11 maja 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w Sali nr 3 - ( parter budynku ), ul. T. Kościuszki 4 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w terminie do 6 maja 2015r. (włącznie) na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420 w PKO BP Goleniów. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień w którym środki wpłyną na w/w konto.

Przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podlega dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnym potwierdzonym.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości, w tym warunków umowy dzierżawy udziela pracownik UMiG w Stepnicy, Pani Mirosława Nowak, tel. 0-91 4188521 w. 16, pokój nr 13.
burmistrz

MIASTA STEPNICA mgr Andrzej Wyganowski

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych