INFORMACJA KRUS

aktualizacja: 2015-12-09 22:29:48

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Szanowni Państwo,
Obowiązujące od 1 stycznia 2015r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla:
I. rolników i domowników, którzy zostali objęci ubezpieczeniami w ZUS z tytułu wykonywania umowy zlecenia (w tym strażaków OSP) możliwość dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, pod warunkiem, że:

  • przychód osiągany z tej umowy w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • w dniu rozpoczęcia wykonywania ww. umowy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej).
  • II. rolników i domowników, którzy, przed 1 stycznia 2015r. zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia w związku z objęciem powszechnym ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywanej umowy zlecenia pod warunkiem, że:
  • złożą w Kasie wniosek o objęcie ubezpieczeniem w okresach wykonywania ww. umowy do dnia 30 czerwca 2015r.,
  • wartość przychodu osiąganego z tej umowy w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie.

Ważne!

  • Fakt podjęcia ww.aktywności należy zgłosić kasie, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem tego ubezpieczenia z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.
  • Rolnik lub domownik, o którym mowa wyżej, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w kasie.

Dodatkowo kasa zawraca uwagę, że rolnik i domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywanej umowy zlecenia, nie ma możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Szczegółowych informacji w fym zakresie, udzielają jednostki KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego. Baza teUesom jednostek dostępna na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.kr«ov.ot
 

Załączniki

Wniosek o ponowne objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników (DOC, 27KB)

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników (PDF, 142KB)

Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (PDF, 156KB)