JAK ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM

aktualizacja: 2015-11-25 19:52:19

Logo Narodowych Sił ZbrojnychW Jednostkach Wojskowych trwa proces profesjonalizacji i w wielu z nich są prowadzone postępowania kwalifikacyjne. Propozycja służby adresowana jest zarówno do mężczyzn m.in. do żołnierzy rezerwy, którzy odbyli służbę wojskową w pełnym wymiarze w jednostkach wojskowych jak i kobiet po odbyciu przeszkolenia w służbie przygotowawczej.Jednak w przeszłości nie wszyscy pełnili służbę wojskową. Dlatego osoba bez jakiegokolwiek przeszkolenia wojskowego realizując swój zamiar powinna zgłosić się do swojego ,,miejscowego” WKU. Personel komend jest przygotowany do udzielenia wsparcia i pomocy w odpowiedzi na szczegółowe pytania, dotyczące zarówno służby przygotowawczej jak i warunków podpisania kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR.

Do służby przygotowawczej, bez względu na płeć, może być powołana osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek, co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie, odpowiednie do wymogów w danym korpusie osobowym. (Co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych).

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego następujące dokumenty:

 1. odpis świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
 2. do wniosku warto dołączyć także inne posiadane dokumenty, mogące mieć pozytywny wpływ na jego rozpatrzenie (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu).

Jeżeli taka osoba nie ma założonej ewidencji wojskowej ani nie była badana pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej, zostanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień skierowana na takie badania.  Jeżeli badania wypadną pomyślnie, to Wojskowy Komendant Uzupełnień po analizie potrzeb, przydzielonych limitów miejsc oraz możliwości szkoleniowych, przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne, powołując w tym celu specjalną komisję. W przypadku zatwierdzenia kandydatury zostanie skierowana do szkolenia w służbie przygotowawczej.

Służba - zasady rekrutacji

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia podpisanie kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR. Te zaledwie kilka miesięcy zdobywania wojskowych kompetencji sprzyjać będzie późniejszym staraniom o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Decyzja o tym, „co dalej?” po zakończeniu służby przygotowawczej zależy już wyłącznie od Was.

Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Obecnie szkolimy dla potrzeb korpusu szeregowych, dla żołnierza kształcącego się na szeregowego szkolenie w służbie przygotowawczej trwa do czterech miesięcy, podczas szkolenia zapewniamy: wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie, oraz żołd.

Służba przygotowawcza to ważny wstęp do pełnienia służby wojskowej w ramach NSR, a nawet służby zawodowej. Dlatego kształcenie w jej ramach jest realizowane wyłącznie w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach i ośrodkach szkolenia.

Osobom, które zdecydują się zostać żołnierzami zawodowymi–szeregowym zawodowym oferowane są:

 • atrakcyjne warunki finansowe-obecnie szeregowy 2500 zł brutto, starszy szeregowy 2550 zł brutto
 • prawo do zakwaterowania lub wypłata świadczenia mieszkaniowego,
 • możliwość doskonalenia –podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia,
 • 26 dni urlopu wypoczynkowego w każdym pełnym roku kalendarzowym służby,
 • stałe ubezpieczenie zdrowotne,
 • urlopy dodatkowe,
 • nagrody uznaniowe,
 • zasiłek na zagospodarowanie (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze),
 • dodatkowe uposażenie roczne,
 • należności za podróże i przeniesienia służbowe,
 • gratyfikacje urlopowe,
 • należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

Kandydaci powinni pozytywnie zaliczyć postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje:

 • rozmowę indywidualną,
 • analizę dokumentów personalnych,
 • egzamin z wychowania fizycznego, według poniższego zestawienia:

TEST

OCENA

MOTORYKA

NAZWA ĆWICZENIA

JEDNOSTKA MIARY

5

4

3

Wytrzymałość

Bieg na 3000 m

Min/sek.

13,50

14,50

16,10

Siła

 

Podciąganie na drążku

Ilość

10

8

6

Skłony w przód -2min

50

40

35

Szybkość

Bieg wahadłowy 10x10

Sek.

31,00

32,00

33,02

Preferowane wymagania, jakie musi spełniać kandydat, to:

 • wykształcenie –minimum gimnazjalne,
 • niekaralność,
 • odbyta służba wojskowa, lub szkolenie w służbie przygotowawczej i zawarty kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR

Niżej wymienione dokumenty będą niezbędne podczas postępowania kwalifikacyjnego:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie)
 • dowód osobisty, książeczka wojskowa,
 • dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny itp.)- w miarę posiadania,
 • dokumentacja medyczna - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego,
 • strój sportowy,
 • długopis.

 Każdy żołnierz zawodowy (niezależnie od rodzaju pełnionej służby) od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, posiada prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej.

Podstawowe formy zakwaterowania

 1. przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, (dla żołnierza służby kontraktowej ustawowo ta forma w pierwszej kolejności),
 2. przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej,
 3. wypłata świadczenia mieszkaniowego,
 4. zakwaterowanie na terenie zamkniętym (terenie JW.).

Dalsza kariera

Dla wielu kandydatów ważnym aspektem w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do służby w charakterze szeregowego zawodowego jest możliwość dalszego rozwoju zawodowego - awansu. Wojska Lądowe dają niepowtarzalną możliwość rozwoju i zdobycia nowych kwalifikacji poszukiwanych również na rynku cywilnym. Żołnierz posiadający świadectwo maturalne w trakcie służby może ubiegać się o skierowanie do jednej ze szkół podoficerskich lub oficerskich ( w przypadku posiadania wyższego wykształcenia).  Po pozytywnym ukończeniu szkoły ma możliwość przejścia do korpusu podoficerów zawodowych.

Zawodowa służba wojskowa to także możliwość zdobycia kwalifikacji przydatnych tak w wojsku jak i w środowisku cywilnym. Kierowcy zawodowi, operatorzy sprzętu inżynieryjnego i łączności, nurkowie, czy ratownicy medyczni znający języki to obecnie specjaliści poszukiwani na cywilnym rynku pracy.

Służba w korpusie szeregowych zawodowych to również możliwość samorealizacji i zdobywania doświadczenia w warunkach bojowych. Polscy żołnierze pełnią obecnie służbę w wielu zakątkach świata w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych zarówno pod sztandarami NATO, Unii Europejskiej jak i Organizacji Narodów Zjednoczonych to doskonali "ambasadorowie pokoju", a także synonim najwyższego profesjonalizmu.

Decyzja o podjęciu służby w korpusie szeregowych zawodowych to nie recepta na bezrobocie, ale sposób na ciekawe i pełne wrażeń życie. To niepowtarzalna możliwość zdobycia bogatych doświadczeń, poznania nowoczesnej techniki i ciekawych ludzi, a przede wszystkim możliwość służenia swojemu krajowi. 

Ogłoszenia poszczególnych jednosek: 

Jednostka Wojskowa Szczecin (DOC, 34KB)

Jednostka Wojskowa Szczecin Podjuchy (DOC, 36KB)

Jednostka Wojskowa Koszalin (DOC, 35KB)

Jednostka Wojskowa Świętoszów (DOC, 35KB)

Jednostka Wojskowa Żagań (DOC, 35KB)

Jednostka Wojskowa Żagań batalion (DOC, 35KB)

Jednostka Wojskowa Zamość (DOC, 35KB)

Jednostka Wojskowa Wałcz (DOC, 201KB)

Jednostka Wojskowa Tomaszów Mazowiecki (DOC, 35KB)

Jednostka Wojskowa Węgorzewo (DOC, 35KB)