INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

aktualizacja: 2018-10-17 13:02:46

Informacja dla Mieszkańców.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku Gminy Stepnica obowiązek ten ciąży na właścicielu nieruchomości a także innym podmiocie władającym nieruchomością np. najemcy.

Zdarza się, że ze względu na zły stan techniczny lub zbytnie obciążenie pojemnika jego uchwyty ulegają uszkodzeniu, przez co pojemnik wpada do przestrzeni ładunkowej pojazdu odbierającego odpady. Taki pojemnik ze względu na swoje uszkodzenia nie nadaje się już do użytku. W takim przypadku należy we własnym zakresie zaopatrzyć się w nowy pojemnik lub skorzystać z usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Goleniowie zawierając umowę dzierżawy na pojemnik służący zbieraniu odpadów komunalnych. Cena za dzierżawę pojemnika o pojemności 120 l wynosi 1,50 zł netto na miesiąc. Pamiętać należ również o dostosowaniu ilości pojemników znajdujących się w gospodarstwie domowym do ilości wytworzonych odpadów gdyż przeciążony pojemnik częściej ulega uszkodzeniom. Wszelkie niezbędne informacje dot. dzierżawy pojemnika można uzyskać dzwoniąc pod nr 882 021 399.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

mgr Andrzej Wyganowski