Konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022” w 2019 roku

aktualizacja: 2019-08-08 13:58:47

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz. U. z 2019 r., póz. 1373) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2019 roku.

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022”, z zachowaniem założeń w nim określonych.

2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.),  udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie  Gminy Stepnica, które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2019.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Stepnica  na realizację programu polityki zdrowotnej wymienionego w pkt l wynosi w roku 2019: 6000,00 zł.

4. Szacunkowa liczba mieszkańców objęta programem: 150 osób.

5. Na całkowity koszt programu składają się niżej wymienione pozycje:

- koszt realizacji szczepień (obejmuje: koszt szczepionki, badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, wykonanie szczepienia),

6. Przewidywany termin realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r.

7. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu".

8. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu", ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica pod adresem: www.bip.stepnica.pl

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica ul.  Tadeusza Kościuszki 4 72-112 Stepnica w sekretariacie urzędu, w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu.

10. Oferty dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą brały udziału w konkursie.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica.

12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r.

13. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych: Urzędu Miasta i Gminy Stepnica pod adresem: www.stepnica.pl, w Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica pod adresem: www.bip.stepnica.pl

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

15. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

16. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).

17. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w pkt 14, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przetargu.

Druki do pobrania:

Program Polityki Zdrowotnej

Załączniki do PPZ

Zarządzenie 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

Załącznik nr 1 do zarz. 60/2019 Regulamin pracy komisji

Załącznik nr 2 do zarz. 60/2019 Ogłoszenie

Załącznik nr 3 do zarz. 60/2019 Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu

Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu