Konsultacje - Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

aktualizacja: 2019-10-07 15:23:10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z poźn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą NR XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stepnica do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Termin konsultacji: od dnia 12.09.2019 r. do dnia 27.09.2019 r.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać na załączonym formularzu opinie dotyczące konsultowanego projektu Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy (od godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacja@stepnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2019r. Wszelkie uwagi i opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść projektu Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica pod adresem www.bip.stepnica.pl w zakładce Obwieszczenia, na stronie internetowej Gminy Stepnica oraz w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 6 sekretariat.

Osoba do kontaktu – Justyna Komorowska-Bojko, nr telefonu 91 4188521;  e-mail: organizacja@stepnica.pl

Projekt Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2019 r.