Porozumienie na realizację porgramu "Czyste Powietrze" podpisane

aktualizacja: 2021-02-10 13:31:51

Pan Burmistrz podczas podpisywania porozumienia Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski w dniu 08.02.2021 r. podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
W praktyce oznacza to, że upoważniony pracownik tut. Urzędu Miasta i Gminy Pan Maciej Herman, udzielać będzie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Pomoże on w zakresie przygotowania oraz wypełnienia wniosku, a także rozliczenia przyznanego dofinansowania. Udostępni także komputer z dostępem do internatu w celu umożliwienia wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie i jego wydruk.
Uprzejmie informujemy, że aktualnie po podpisaniu przedmiotowego porozumienia, wnioskodawca wniosek o dofinansowanie składa do tut. Urzędu Miasta i Gminy, a następnie wniosek po jego zarejestrowaniu i uzupełnieniu w terminie do 5 dni, zostaje przekazany do realizacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Burmistrz  będzie wydawał zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie. Zaświadczenie wymagane jest jako załącznik do wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
Kontakt w sprawie Programu „Czyste Powietrze” w UMiG w Stepnicy
Pan Maciej Herman specjalista ds. pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji i sportu.
Tel. 91 418 85 21 wew. 30 e-mail: fundusze@stepnica.pl