Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza III edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2021.

aktualizacja: 2021-04-08 14:45:05

piękna zachodniopomorska wieś plakat Głównym celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez promowanie:
dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego;
działań na rzecz zmiany wizerunku wsi - nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym;
działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi;
atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:
 stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia w tym służących lokalnej społeczności.
ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego .
funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
ład przestrzenny na terenach prywatnych
aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej społeczności
Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia 22 marca 2021 roku do dnia 9 maja 2021 roku. Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego