PRZYPOMINAMY! - konieczna korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady !

aktualizacja: 2021-04-12 11:49:44

korekta deklaracji o wysokości opłaty za odpady

Stan zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS - CoV -2 spowodował, iż znaczna ilość osób z naszej Gminy w tym czasie powróciła do swoich domów m. in. osoby pracujące poza granicami kraju oraz dzieci przebywające w czasie roku szkolnego poza miejscem zamieszkania ( internaty, akademiki ). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  W związku z powyższym należy dokonać korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieniając liczbę osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, zakładka ochrona środowiska i przesłać na adres mailowy: sekretariat@stepnica.pl, przesłać za pomocą e-puapu lub wypełnić deklarację  w sposób tradycyjny i wrzucić do urny – druki deklaracji dostępne są  na stojaku przed wejściem do tut. urzędu.