Konsultacje - projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

aktualizacja: 2021-09-13 10:10:53

NGO logoOBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ZAPRASZA

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stepnica do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Termin konsultacji: od dnia 13.09.2021 r. do dnia 27.09.2021 r.

Opinie (propozycje, wnioski) dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok można złożyć w formie pisemnej (formularz do konsultacji – dostępny w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy i na stronie www.stepnica.pl).

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać na załączonym formularzu opinie dotyczące konsultowanego projektu Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy (od godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacja@stepnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2021 r. Wszelkie uwagi i opinie zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Treść projektu Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica pod adresem www.bip.stepnica.pl w zakładce Obwieszczenia, na stronie internetowej Gminy Stepnica oraz w Urzędzie Miasta i Gminy pok. nr 6 sekretariat.

Osoba do kontaktu – Justyna Komorowska-Bojko, nr telefonu 91 4188521 e-mail: organizacja@stepnica.pl 

Dokumenty do pobrania:

Formularz do konsultacji

Obwieszczenie o konsultacjach

Uchwała projekt