Informacja o wynikach konsultacji

aktualizacja: 2021-09-30 09:09:45

ngo

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

W okresie od 13 września 2021 r. do 27 września 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawił do konsultacji – projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok ” poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica (www.stepnica.pl), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stepnica (www.bip.stepnica.pl) i poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy oraz na tablicach sołeckich.

Opinie (propozycje, wnioski) do przedmiotowego projektu uchwały można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: organizacja@stepnica.pl lub złożyć osobiście w  Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą w uchwale Nr XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

W okresie prowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga lub opinia do przedstawionego projektu uchwały.


Stepnica, dnia  30 września 2021 r.

Do pobrania: Informacja o wynikach konsultacji