Regulamin PSZOK

aktualizacja: 2015-11-24 23:13:43

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stepnica

§ 1. Właścicielem i zarządcą PSZOK jest Gmina Stepnica.

§ 2. PSZOK czynny jest w każdą sobotę  w godzinach od 9.00 do 14.00

§ 3. Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów z terenu Gminy Stepnica:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 5. zużyte opony,
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 7. odpady zielone.  

§ 4. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może zostać okresowo wstrzymane.

§ 5. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów przez PSZOK Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica poinformuje mieszkańców  co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej gminy oraz tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Stepnica. 

§ 6.

 1.   W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i wolne od zanieczyszczeń.
 2.   Odpady niebezpieczne przyjmowane są jedynie w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu.
 3.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany do PSZOK musi być kompletny.
 4.  Odpady powinny być dostarczone w takiej formie, aby możliwe było ich wyładowanie bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

§ 7.  Do PSZOK nie będą przyjmowane inne odpady niż wymienione w § 3 , a także :

 1. odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.
 2. odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych, nieszczelnych opakowaniach, zanieczyszczone).
 3. odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

§ 8. Obsługa PSZOK ma prawo : 

 1. zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania osoby dostarczającej odpady komunalne na terenie Gminy Stepnica,
 2. zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wpłatę za odbiór odpadów za poprzedni miesiąc,
 3. sprawdzić  ilości, skład, posegregowanie  i zabezpieczenie  oddawanych odpadów.

§ 9.

 1.   Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się na terenie PSZOK.
 2.   Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami niniejszego regulaminu lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 3.   Osoba dostarczająca odpady, na żądanie obsługi PSZOK zobowiązana jest otworzyć opakowanie odpadów w celu weryfikacji jego zawartości.
 4.  W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK wykonuje ich dostawca.
 6. Na terenie PSZOK obowiązuje zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

§ 10.  Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję przyjętych odpadów.

§ 11.

 1.  Na terenie PSZOK odpady gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, kontenerach, itp., przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 2.  Zebrane w PSZOK odpady przekazywane są Wykonawcy wybranemu w drodze przetargu na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.