Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony

dodano: 2016-10-26 14:45:33

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Opis przedmiotu przetargu:
1.    Oznaczenie w księdze wieczystej oraz  ewidencji gruntów:
Księga wieczysta Kw nr SZ1O/00055384/4, działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 250/11,  położona w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica. 
Klasyfikacja użytków:  RV- 0,0706 ha, RVI - 0,0604 ha,  stanowiąca własność Gminy Stepnica.
2.    Powierzchnia nieruchomości: 0,1310 ha
3.    Opis nieruchomości:
Działka gruntu, położona w mieście Stepnica. Kształt optymalny, płaska, z dostępem do sieci wodnokanalizacyjnej znajdującej się w sąsiadującej z działką drodze. Nieużytkowana i niezagospodarowana z dostępem do drogi publicznej - ul. Anny Jagiellonki.

czytaj więcej » Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony

dodano: 2016-10-26 14:43:11

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 
Opis przedmiotu przetargu:
1. Oznaczenie w księdze wieczystej oraz  ewidencji gruntów:
Księga wieczysta Kw nr SZ1O/00017647/8, działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntów 98,  położona w obrębie ewidencyjnym Racimierz, gmina Stepnica. 
Klasyfikacja użytków:  RV- 0,1940 ha, RVI - 0,0940 ha,  stanowiąca własność Gminy  Stepnica, zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczonym  numerem ewidencyjnym 348, o powierzchni użytkowej 67,38m2 
2. Powierzchnia nieruchomości: 0,2880 ha
3. Opis nieruchomości:

czytaj więcej » Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości lokalowej

dodano: 2016-06-02 15:17:52

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości lokalowej na okres 10 lat z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka i przedszkola 

treść ogłoszenia 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości lokalowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dodano: 2015-12-02 07:50:46

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości lokalowej, na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

Opis przedmiotu przetargu

  1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny:

Nieruchomość lokalowa o powierzchni 16,60 m przeznaczona pod działalność gospodarczą wraz z terenem przyległym pod wystawkę towaru o powierzchni 1,50m2.

Lokal w budynku oznaczonym numerem ewidencyjnym 798,  o funkcji handlowo-usługowej, jednokondygnacyjnym położonym na nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego 3B w Stepnicy,  oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 14/1, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, o powierzchni 0,0316 ha (klasyfikacja użytku - Bi),  dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SZ1O/00015766/4.

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dodano: 2015-10-07 15:08:03

Logo - Przetarg

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat, części  nieruchomości gminnej (Kanału Młyńskiego) przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej. 

Ogłoszenie (PDF, 73KB)

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 2015-08-11 15:20:44

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gminnej (przystań im. Kapitana Roberta Hilgendorfa) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przystani jachtowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, niżej opisanej nieruchomości gminnej, przeznaczonej na prowadzenie działalności przystani jachtowej.

Opis przedmiotu przetargu:

  1. Oznaczenie w ewidencji i stan prawny: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/6, o powierzchni całkowitej 0,6972 ha, położona w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, miasto Stepnica, użytki: Ti - 0,6972 ha, wpisana w księgę wieczystą nr KWI5649.
  2. Stan zagospodarowania: Nieruchomość zagospodarow ana jako przy stań jachtowa.
  3. Powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 130m2 Powierzchnia całkowita nieruchomości: 0,6972ha.
  4. Działka płaska o kształcie foremnym. Część przeznaczona do dzierżawy zagospodarowana infrastrukturą techniczną w postaci: nabrzeża oczepowego, bosmanatu, slipu, pomostów pływających. Dostępność do nieruchomości drogą utwardzoną. Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu nieruchomość oznaczona jako granica portu morskiego i UT - strefa funkcji rekreacji.
  5. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny zostaje ustalony na kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)netto.
  6. Do ustalonego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony należny podatek VAT.
  7. Czynsz podlegał będzie corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług ogółem ogłaszanego w formie komunikatu przez Prezesa GUS za rok ubiegły w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski do 31 stycznia każdego roku (na podstawie art. 94, ust.l, pkt. 1., lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)
  8. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na okres 3 lat, na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu przystani jachtowej w Stepnicy.
  9. Wysokość wadium uprawniającego do udziału w przetargu wynosi 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych 00/100).

Wadium może być wpłacone w formach przewidzianych w §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwTOtowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2015r., o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica w Sali nr 3 - ( parter budynku ), ul. T. Kościuszki 4 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium, w terminie do 8 września 2015 r. na konto Gminy Stepnica nr 65 1020 4812 0000 0502 0007 7420. Za datę dokonania wpłaty uwraża się dzień w którym środki wpłyną na w/w konto.

Przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu podlega dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty uczestnika przetargu. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnym potwierdzonym.

Burmistrz Miasta Gminy Stepnica może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o w/w nieruchomości, w tym warunków umowy dzierżawy udziela pracownik UG w Stepnicy, Pani Mirosława Nowak, teł. 0-91 4188521 w. 16, pokój nr 13.

BURMISTRZ

mgr A Wyganoioski

 

czytaj więcej » Ogłoszenie o przetargu